Garantii

Arvutitehnik annab kasutatud IT-seadmetele 1-3 kuulise müügigarantii kehtivusega alates kauba üleandmise hetkest.  Müügigarantii on toote kirjelduses kirjas.

Sülearvuti akudele garantii ei kehti.
Tarkvaralised vead ei käi müügigarantii alla. 

Müügigarantii kehtivuse jooksul kõrvaldab Arvutitehnik e-poest ostetud toodetel esineva puuduse (v.a. puuduse, millele on viidatud konkreetse seadme seiskorra kirjelduses müügi hetkel) või asendab seadme samaväärse seadmega.

Kui Arvutitehnik e-poest ostetud kasutatud IT-seadmel ilmneb müügigarantii jooksul puudus, mis Teie hinnangul jääb Arvutitehnik vastutuse piiresse, siis palume tuua seade Mustamäe tee 60, Arvutitehnik remondi töökotta. 
Seadme kohale toimetamise aja palume eelnevalt kokku leppida e-posti teel pood@arvutitehnik.ee
 
Seadme saab peale kontrolli teostamist kätte samalt aadressilt. Seadme kätte saamise aja teatab DRKD Service OÜ esindaja Teile kokkulepitud viisil.
 
Arvutitehnik vastutuse piiridesse ei jää muuhulgas alljärgnevate nõuete eiramisel tekkinud puudused ja selle tulemusena tekkinud kahju:
 
Seadme käsitlemisel, kasutamisel ja hooldamisel kohustub ostja:
- tagama seadme kasutamise vastavalt otstarbele ja ettenähtud tingimusele;
- mitte kahjustama ega rikkuma või laskma kolmandatel isikutel kahjustada või rikkuda seadet;
- välistama seadme väärkasutuse ja füüsilised vigastused (sh muljumised ja kukkumised ning samuti vigastused,  mille põhjustajaks on kõrvaliste esemete, vedelike, putukate, üleliigse tolmu vms sattumine seadme sisemusse).
- välistama mistahes omavolilised muudatused seadme konfiguratsioonis;
- tagama seadmete kaitstuse välistegurite kahjulike mõjude eest (näiteks voolupinge kõikumine, niiskus, äike jms.).
Lisaks eeltoodule on Arvutitehnik õigus jätta probleem lahendamata, kui:
- seadme tehase ja/või spetsiaalse Arvutitehnik kleebise seerianumber ei ole säilinud samas kohas, seisukorras ja kujul, kui see oli seadme soetamisel;
- puuduvad loetaval kujul säilinud seadme originaal ostudokumendid (sh arve), mis tõendavad, et kaup on ostetud Arvutitehnik e-poest või neid dokumente on omavoliliselt muudetud. 
Seadme kontrolli toomisel palume vastavad dokumendid kaasa võtta;
 
Garantiiliste juhtumite kaebusi soovitame esitada kirjalikus vormis, e-posti teel. Kaebuse sisus tuleb ära tuua järgmised punktid: 
Vaide esitamise kuupäev;
Teie nimi ja kontaktandmed;
Vajalik kirjutada ostuarve number ja kuupäev;
Kaubal esinev puudus(ed);